Nyitva tartás

Hétfő: 8:00-16:00

Kedd: 10:00-17:30

Szerda: 13:00-17:30

Csütörtök: 10:00-17:30

Péntek: 8:00-16:00

Szombat (páratlan heteken): 9:00-12:00

Kapcsolat

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár:
H-9737 Bük, Eötvös u. 11.
Telefon:
0036-94/558-411
E-mail:
ktar.buk@t-online.hu
Adószám:
16866397-2-18

Szavazás

Milyen könyvet olvas a legszívesebben?

Naptár

h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Gyermekkönyvtár

Bejelentkezés

Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.

könyvtári dokumentáció

Poslání

Buk Kulturní a Sportovní Centrum, Knihovna, funguje jako veřejná knihovna města

Buk se snaží poskytnout kulturní poklady pro obyvatelé města, zde pracující,

návštěvníky, institucím a každému, kto vyhledá naši instituci zabezpečit informace a

znalosti z maďarské a světové kultury, přístup k mezinárodním informacím a

znalostem.

K dosažení tohoto cíle podporujeme:

•rozvoj " gramotnosti "

•celoživotní sebevzdělávání,

• vzdělávání na různých stupněch školství,

• informace a legislativa potřebná k účasti v poznání věcí veřejných,

• informace a znalosti nezbytné pro hospodářství, kultury, vědy a umění, orientaci ve

věcech získávání znalostí,

• užitečné strávení voného času.

Za účelem dosažení našich cílů:

• vytvořili jsme profesionálně odbornou sbírku literárních, hudebních a vizuálních

kreací, kvalitní a smysluplné odborné a akademické nebo dokumenty týkající se

rodního kraje;

• kromě tradičních knihovnických služeb dynamicky rozvíjíme elektronickou databázu

našich služeb, ke kterým připojení je k dispozici i mimo otvíracích hodin;

• organizujeme vytváření knihovnických služeb, zprostředkování, výměnu;

• odbornou pomocí a radami napomáháme v městských oblastech knihovnické práce

v duchu dohody o spolupráce;

Naše instituce se veškerým úsilím směřuje na to, aby byla v souladu s udržitelnými

plány městského orgánu a fungovala jako moderní knihovna a informační centrum,

které poskytuje své služby na vysoké úrovni pro obyvatelé ve městě a okolí,

profesionály, resort hostů a studentů účastnících se ve vzdělávání.

Tervek - beszámolók - eredmények

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár könyvtári dokumentációi:

  • Stratégiai terv
  • Kommunikációs terv
  • Cselekvési tervek
  • Munkatervek
  • Beszámolók
  • Benchmarking elemzés
  • Teljesítménymutatók

 


Szervezeti és Működési Szabályzat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdése és államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (a továbbiakban: MSK) Szervezeti Működési Szabályzatát az alábbiak szerint határozom meg.

 

1. A költségvetési szerv (MSK) megnevezése, székhelye, telephelye

 

A költségvetési szerv megnevezése: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

A költségvetési szerv székhelye: 9737 Bük, Eötvös u. 11.

 

2. A költségvetési szerv (MSK) alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001.01.01.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

megnevezése: Bük Város Önkormányzat.

székhelye: 9737 Bük Széchenyi u. 44.

 

3. A költségvetési szerv (MSK) irányítása, felügyelete

 

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

megnevezése: Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete

székhelye: 9737 Bük Széchenyi u. 44.

 

Az MSK Szervezeti és Működési Szabályzatát Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.

 

4. Az MSK alapító okiratának kelte: 2015.02.27., száma: 33/2015.(02.27.) képviselő-testületi határozatok.

 

Az MSK törzskönyvi azonosító száma: 664123.

 

 5. Az MSK tevékenysége:

 

5.1.      A költségvetési szerv (MSK) közfeladata: A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közművelődési intézményt tart fenn.

 

5.2.      A költségvetési szerv (MSK) főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma       szakágazat megnevezése

910110                        Közművelődési intézmények tevékenysége

 

5.3.      A költségvetési szerv (MSK) alaptevékenysége:

 

A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közművelődési intézményt biztosít, amelyen keresztül ellátja a következő feladatokat:

a)      az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,

b)      a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c)      az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d)     az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e)      a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f)       a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g)      a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h)      egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

 

A költségvetési szerv ellátja az intézmény szervezeti egységét képező  sportlétesítmények működtetését fenntartását (sportpálya, sportcsarnok). Közreműködik sportrendezvények megrendezésében, együttműködik a helyi sportegyesületekkel.

 

A nyilvános könyvtár alapfeladatai:

a)      a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,

b)      gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,

c)      tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,

d)     biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,

e)      részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,

f)       biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,

g)      a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,

h)      segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,

i)        kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,

j)        tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,

k)      a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.

 

A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.

A könyvtár fentieken túl:

a)      gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,

b)      közhasznú információs szolgáltatást nyújt,

c)      helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,

d)     szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

 

 5.4.             A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

2

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

3

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

5

082044

Könyvtári szolgáltatások

6

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

7

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

8

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

9

082093

Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

10

082094

Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

11

083030

Egyéb kiadói tevékenység

12

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

13

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

14

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

 

5.5.      A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bük város közigazgatási területe

 


 

A TELJES SZABÁLYZAT ÉS ANNAK EGYES MELLÉKLETEI ALÁBB MEGTEKINTHETŐEK:


A könyvtárhasználat szabályai

Készült az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről és a 6/2001. kormányrendelet a könyvtárhasználókat megillető kedvezményekről jogszabályok alapján.

 

A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE, BEIRATKOZÁS

A könyvtárhasználót ingyenesen megilletik a következő alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a könyvár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, az állományfeltáró eszközök, katalógusok használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

 

Minden további szolgáltatásunk a könyvárba történő beiratkozás után vehető igénybe.

 

Beiratkozáskor tagdíjat kell fizetni, mely 12 hónapig érvényes. Az éves tagdíj mértékét a könyvtárhasználati díjakról rendelkező melléklet tartalmazza, amely évente felülbírálásra kerül. A beiratkozási díjak mértéke függ az adott személy korától, foglalkozásától.

 

A könyvtár gyűjteményéből kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. A beiratkozás alkalmával a 16 és 70 év közötti korosztálytól az aktuális díjtáblázatunkban (1. melléklet) meghatározott összegű díjat szedjük. Nem kell beiratkozási díjat fizetniük: a 16 éven aluliaknak, a 70 éven felülieknek, az intézmény (beleértve a művelődési központot is) dolgozóinak és önálló keresettel nem rendelkező gyermekeiknek, a könyvtárosoknak és pedagógusoknak, a büki önkormányzat dolgozóinak, valamint a fogyatékkal rendelkezőknek, ha azt igazolni tudják.

 

Kedvezményes beiratkozási díjat fizetnek a munkanélküliek, a diákigazolvánnyal rendelkező közép- és felsőoktatási intézmények hallgatói, GYES-GYED-en lévők, nyugdíjasok, alkalmi vendégek.

 

Beiratkozás nélkül vehetők igénybe - az informatikai eszközök és a reprográfiai szolgáltatások, azok használati díjainak fizetése mellett - a könyvtár alapszolgáltatásai (helyben olvasás, katalógushasználat, információszolgáltatás).

 

Beiratkozáskor minden olvasóról egy adatlapot töltünk ki, melyen a beiratkozó aláírásával igazolja az adatok helyességét és a Könyvtárhasználati Szabályzat tudomásul vételét.

A könyvtár adat- és kölcsönzési nyilvántartása számítógépen történik. Az olvasók számítógépen rögzített adatait a könyvtár senkinek sem adja ki.

 

 

16 éven aluli gyermek a kezes által aláírt engedéllyel iratkozhat be.

 

A 16 év feletti beiratkozó adatait fényképes igazolvány alapján írjuk be, amely a nevet, a születési adatokat, az édesanya lánykori nevét és a lakcímet tartalmazza.

 

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

 

 

Kölcsönzés, hosszabbítás

 

Könyvtári dokumentumot csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni. Az olvasójegyet az olvasónak kell megőriznie, a könyvtár nem vállalja - a kölcsönzés szüneteltetésének idejére sem - az olvasójegyek megőrzését.

 

Akinek tartozása van (pl. késedelmi díj stb.) vagy az általa kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje több mint egy hete lejárt, az az olvasó nem kölcsönözhet újabb dokumentumot, amíg a tartozását nem rendezte.

 

Az olvasók 10 dokumentum-egységet kölcsönözhetnek alkalmanként, kizárólag saját olvasójegyükre.

 

A kölcsönzési idő: könyvekre 3 hét, hírlapok régebbi számaira és CD-ROM-okra 1 hét, videokazettákra, DVD-ékre 3 nap.

 

14 éven aluli olvasók érvényes olvasójegyükkel csak a gyermekkönyvtárból illetve a fiókkönyvtár gyermekrészlegéből kölcsönözhetnek dokumentumokat.

 

A kölcsönzési határidő lejárta után, amennyiben továbbra is szükség van a dokumentumra, meg kell hosszabbítani a lejárati időt. Ha a hosszabbítás nem személyesen történik, hanem telefonon (94/558-411), e-mailben (ktar.buk@t-online.hu) vagy a honlap saját olvasói felületén akkor csak a lejárat napja előtt lehet kérni hosszabbítást. Az elektronikus dokumentumok (pl. DVD) és a folyóiratok kölcsönzési határideje nem hosszabbítható!

 

A hosszabbítási idő alkalmanként három hét. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítjuk meg. A kölcsönzési idő nem haladhatja meg a 70 napot (10 hetet).

 

Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre nincs előjegyzés. Akinek tartozása van a könyvtárral szemben (pl. késedelmi díj) annak az olvasónak nem tudjuk meghosszabbítani a kölcsönzési határidőt.

 

 

Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés

 

Minden beiratkozott olvasó kérheti az előjegyzés felvételét. A dokumentum beérkezéséről értesítést küldünk, az előjegyzett könyveket 3 napig tároljuk és kölcsönzési határidejük két hét.

 

Az adott könyvtár állományában nem található dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére más könyvtáraktól megkérjük. A kért dokumentumot a küldő könyvtár kölcsönzési szabályzatában megállapítottak szerint lehet használni.

 

A könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása esetében felmerülő költséget a küldő könyvtár által megszabott díjtételek szerint kell téríteni, amelyet a dokumentum kézbevételekor kell rendezni.

 

 

Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése

 

A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólítás(oka)t küldünk.

A postaköltsége(ke)t és a késedelmi díjat ki kell fizetni.

 

Amennyiben a kikölcsönzött dokumentum megsérült vagy elveszett, térítési díjat kell fizetni. Az elveszett vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk. Egyéb esetben a dokumentum könyvtár által megállapított gyűjteményi értékét kell megtéríteni (pl. adott esetben a teljes mű fénymásolati árát, köttetését stb.)

 

 

Számítógép-használat

 

A kijelölt számítógépeket a könyvtár nyitvatartási idejében lehet használni az erre a célra kijelölt informatikai teremben.

 

14 éven aluli, beiratkozott olvasók ingyen használhatják számítógépeket iskolai tanulás céljára.

 

Az elektronikus katalógusok, adatbázisok használata mindenki számára ingyenes. Más esetekben a számítógép használatának díja 200,- Ft/óra a beiratkozott olvasók részére. A nem beiratkozott olvasók 400,- Ft/óra használati díjat kötelesek fizetni. A számítógépeken önállóan lehet a világhálón böngészni, információkat keresni, elektronikus leveleket küldeni. A talált dokumentumok, adatok letölthetők (hordozóról mindenki maga gondoskodik) térítés ellenében kinyomtathatók.

A könyvtár területén a WiFi szolgáltatás beiratkozott olvasóink számára ingyenes.

A számítógépek használatáról a Számítógéptermi szabályzat rendelkezik.

 

EGYÉB TUDNIVALÓK

Az intézmény szolgáltatásai a nyitvatartási időben vehetők igénybe.

 

A személyi adatok regisztrálása nélkül vehető igénybe a fénymásolás, nyomtatás és látogathatók a könyvtár rendezvényei.

 

A könyvtár használója az lehet, aki a regisztrációhoz szükséges személyi adatokat igazolja, és a könyvtárhasználati szabályokat betartja.

 

Kérjük a látogatókat, hogy a kabátjukat a fogason, át nem látszó táskájukat a padon helyezzék el. Mivel értéktárgyaikért (személyi iratok, pénz, stb.) nem vállalunk felelősséget, azokat nejlonzacskóban, esetleg A/4-es méretnél kisebb táskában magával vihetik. Az olvasótérbe ezen kívül csak irodaszereit és jegyzeteit viheti be.

 

A könyvtárban a DOHÁNYZÁS, ÉTKEZÉS, HANGOSKODÁS TILOS!

 

A könyvtár használatára vonatkozó szabályokat és az alapvető emberi normákat és viselkedést megszegő olvasó városi könyvtár és fiókkönyvtár szolgáltatásait határozatlan ideig nem veheti igénybe. Az időtartamról az intézményvezetője jogosult dönteni. Végleges döntést von maga után a könyvtár tulajdonában, használati tárgyaiban, bármilyen infrastruktúrájában szándékosan elkövetett károkozás.

 

 


 


Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.$-a alapján a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár alapító okirata.

Részletesen a mellékletben olvasható.Küldetésnyilatkozat - Jövőkép

                  

Küldetésnyilatkozat

Központi elhelyezkedésű nyilvános könyvtárunkban, családias, esztétikus, kreatív közösségi tereinkben, korlátozások nélkül biztosítjuk az egyenlő esélyű, szabad hozzáférést az információkhoz, a tudáshoz. Naprakész, folyamatosan frissülő dokumentum-ellátásunk mellett, korszerű infokommunikációs környezetben tesszük elérhetővé minőségi szolgáltatásainkat - tértől-időtől függetlenül - a nap 24 órájában. Szakképzett, empatikus könyvtárosaink partnerséggel fordulnak az egyéni elvárások felé. Színes programokkal segítjük az önképzést, a közösségi tanulást, az élményszerzést, kiemelten a gyermekek fejlesztését. Gyűjtjük, rendszerezzük, feltárjuk, közvetítjük Bük és Bükfürdő helyismereti és kulturális értékeit, dokumentumait.

 

Jövőkép

Könyvtárunk, a fenntartó önkormányzat terveivel és a használói elvárásokkal összhangban, olyan dinamikusan fejlődő, korszerű információs és tudásközpontként működik, amely hagyományos könyvtári funkciója mellett, komplex könyvtári szolgáltatásokkal, segíti az egyének és különböző használói csoportok önkifejezését, fejlesztését, versenyképességét, a leszakadó rétegek felzárkózását, az esélyegyenlőséget. 21. századi infrastruktúrával ellátott intézményünkben könyvtárosaink sokoldalúan képzettek, szakmailag elhivatottak, empatikusak, kreatívak, innovatívak, kiváló kommunikációs képességekkel és nagy munkabírással rendelkeznek, akik esztétikus, családias környezetben, bővülő közösségi tereinkben biztosítják a minőségi szolgáltatások magas színvonalát Bükön, Bükfürdőn és a régióban. Kiváló partnerkapcsolatainkkal, színes programjainkkal növeljük társadalmi presztízsünket, kultúraközvetítő és értékteremtő szerepünkkel hozzájárulunk a könyvtár használói létszámának emelkedéséhez.  

  

Oldalak