Könyvtári felhasználók alapfokú képzése

Bevezetés

1.   Írástudás

Manapság egyre többször hallott és hangoztatott fogalmak a digitális írástudás és írástudatlanság, az információs írástudás, digitális szakadék. De mit is jelentenek? Maga az írástudás fogalma viszonylagos és különböző időszakokban mást és mást jelentett. Kettősség jellemzi, hiszen jelenti az egyszerű írni és olvasni tudást, de magában foglalja az ezeken túl terjedő készségeket is. Mindenekelőtt jelenti az értő és a megértésre törekvő olvasást. Az írástudás fogalmán főként az írott anyagokból nyert információ hasznosításának képességét értik.[1] Az informatika erőteljes fejlődésének korszakában honosult meg digitális írástudás fogalma. Elsajátítása, ismerete infokommunikációs társadalmunkban elengedhetetlen. Az, ami néhány évtizeddel ezelőtt még elégséges tudást jelentett, ma már egyre inkább elavult és lassú, ezért átveszi a helyét az új generációs informatika, amely képes nagy mennyiségű információt rövid idő alatt továbbítani. Fontos emiatt széles körben oktatni az informatika helyes alkalmazásának és hasznosításának irányelveit.[2] A gyors információhoz jutás alapvető emberi érdekké vált, mind az egyéni élet, mind a munka/munkahely szükségleteként. Tanulási folyamat részeként válik képessé azonban az ember saját céljainak megfelelő információ megtalálására, hasznosítására, feldolgozására. A tanfolyam feladata, hogy könyvtári környezetben felkészítse a hallgatókat információszerzési technikákra.

2.   Célok

A program célja, hogy minimális informatikai ismeretekkel rendelkező, könyvtárat használó egyén tudjon könyvtáros segítségével vagy önállóan elektronikus könyvtári szolgáltatások alkalmazására és képes legyen webes adatbázisok, tudástárak felhasználói szintű használatára.

Az adatbázisokból, tudástárakból képesek legyenek – a kapcsolódó szerzői jogok, hivatkozások betartásával – számukra fontos információk kigyűjtésére. A tanfolyam célja egy olyan informatikai szemlélet kialakítása, amely érdeklődővé, és alkalmassá teszi az egyént arra, hogy önállóan is képes legyen bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba, valamint hozzájáruljon az információs műveltség, információs írástudás fejlesztéséhez.

Elsődleges cél:

Az információs társadalomban bátorsággal mozgó, az információt szelektálni és munkája során felhasználni tudó ember képzése, aki jártas a szövegszerkesztő program, valamint az Internet alapvető szolgáltatásainak (egyes könyvtári adatbázisok, portálok, web2-es közösségi információk) kezelésében.

3.   A hallgató legyen képes…

… a világháló egyes szolgáltatásait ismerni és aktív résztvevőként használni az információ szerzésében, továbbadásában, valamint a közvetlen emberi kommunikáció részeként  e formát is alkalmazni.

…. a különböző formákban megjelenő információt felismerni, értékelni, szelektálni és tudjon információt különféle formákban megjeleníteni.

… önállóan használni a világhálót és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatásokat, alkalmazásokat.

… az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.

… különféle formákban megfogalmazni információs igényét, azokat megkeresni, helyesen használva a logika bizonyos elemeit (és, vagy, nem, Ha … akkor …)

… keresni nyilvántartásokban, adatbázisokban egyszerű keresővel, majd értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat, és ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket.

… használni az online elérhető könyvtári katalógusokat, interaktív könyvtári portálokat. Ismerje fel hasznosságukat, illetve legyen képes megtalálni az elektronikusan elérhető, digitalizált tartalmakat.

 

4.     előfeltételek

A tanfolyam alapkövetelménye, hogy a résztvevő képes kezelni a számítógépet és perifériáit. Előzetes alapismeretekkel rendelkezik az informatikai eszközök és információhordozók használatában.

 

Jelen kiadvány oktatási segédanyagként az elsajátítandó ismeretek tömör összefoglalását adja. Az egyes modulok gyakorló feladatai a tanultak elmélyítését szolgálják.

Sikeres tanulást kívánunk !

 

Tananyagot összeállította

DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft.

Ugrás a lap tetejére 

JELMAGYARÁZAT
Feladat Önállóan végzendő feladat
Próbáljuk ki !  Közösen megoldandó feladat
Nézzük meg !  Látogassunk el közösen az adott weboldalra


[1] BAWDEN, David: Információs és digitális írástudás: a  fogalmak áttekintése. In: Könyvtári Figyelő, 2002. (48. évf.) 1-2. sz. URL:  http://ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2002/1_2/bawden.html